دپارتمان انرژی -انجمن-بهینه‌سازی جرم حرارتی موجود در سیستم تهویه شبانه

بهینه‌سازی جرم حرارتی موجود در سیستم تهویه شبانه

Optimizing Thermal Mass in Night Ventilation

پدیدآور: ابراهیم سلگی

استاد راهنما:دکتر سيد بهشيد حسينی

استاد راهنمای بخش عملی: دكتر بهروز محمد كاري

استاد مشاور: دکتر ریما فیاض

دانشگاه هنر تهران، 1393

چکیده:ی
امروزه مسائلی از قبیل محدودیت ذخایر انرژی فسیلی و همچنین هزینهی بالای تولید انرژی و مهمتر ازآن آلودگی ناشی از تولید واستفاده از این انرژیها سبب شده است که راه کارهایی برای کاهش هر چهبیشتر استفاده از این انرژیها مورد توجه قرار گیرد.مصرف بالای انرژی برای ایجاد سرمایش در مناطقگرم و خشک یکی از مشکلات در کشور ما میباشد که با استفاده از سیستمهای جدید میتوان اینمصرف انرژی را تا حد زیادی کاهش داد. یکی از نکاتی که در گذشته به آن توجه میشد استفاده از جرمحرارتی مورد استفاده در جدار بود که با وجود تأخیری که جرم حرارتی در انتقال حرارت دارند حداکثراستفاده از این ویژگی مصالح یعنی تأخیر زمانی مورد استفاده قرار میگرفت . سیستم تهویه شبانه که برویژگیهای جرم حرارتی متکی است بیشتر در ساختمانهایی که در روز مورد استفاده قرار میگیرندکاربرد دارد، و با توجه به اینکه تعداد زیادی از ساختمانهای شهر از ساختمان اداری ، تجاری و ..که درروز مورد استفاده قرار می گیرند تشکیل شده است و مساحت زیادی از کشور ما در این پهنه اقلیمیقرار دارد ، استفاده از این سیستم میتواند در کاهش مصرف انرژی تأثیر بسزایی داشته باشد.نظر به اینکه این ساختمانها محل فعالیتهای جمعی میباشند اگر در ساعاتی که بیشترین نیاز به مصرفانرژی را داریم بتوانیم نیاز به انرژی را کاهش دهیم میتوانیم در کاهش استفاده از تجهیزات مکانیکیسهم بسزایی داشته باشیم.

کلمات کلیدی: جرم حرارتی، تهویه شبانه، بهینه سازی ، انتقال گرما.

[toranj_button text=”دانلود منابع مورد استفاده” style=”toranj” icon_align=”left” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fs6.picofile.com%2Ffile%2F8390535468%2F%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25AA_%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25B9.pdf.html|||”]
[toranj_button text=”دانلود فهرست مطالب” style=”toranj” icon_align=”left” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fs6.picofile.com%2Ffile%2F8390535384%2F%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25AA_%25D9%2585%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8.pdf.html|||”]

برای دریافت فایل تمام متن پایان نامه از طریق فرم زیر درخواست خود را ارسال نمایید.ی

در قسمت موضوع، عنوان پایان نامه را ذکر کنید.ب

    نام شما (required)

    ایمیل شما (required)

    موضوع

    پیام شما