دپارتمان انرژی -انجمن-بهسازی انرژی نمای ساختمان‌های موجود در اقلیم گرم‌ و ‌خشک ایران(نمونه موردی: ساختمان اداری در اصفهان)

بهسازی انرژی نمای ساختمان‌های موجود در اقلیم گرم‌ و ‌خشک ایران(نمونه موردی: ساختمان اداری در اصفهان)

Energy retrofitting for existing buildings’ facade in hot and dry climate of Iran (case study: office building in Esfahan)

پدیدآور: مولود کریمیان

استاد راهنما: دکتر ریما فیاض

استاد راهنمای بخش عملی: دكتر بهروز محمد كاري

دانشگاه هنر تهران، 1395

چکیده:ی
با نگرش زیست محیطی و تغییر اقلیمی، در ساخت و ساز جدید بر ساختمان‌های انرژی ‌کارآ تأکید می‌شود، اما در مقایسه با ساختمان‌های موجود، ساختمان‌های جدید درصد کمی هستند .اهمیت ساختمان‌های موجود به چند دلیل است: مصرف‌ انرژی فعلی و انتشار کربن دی اکسید، نرخ نوسازی، میزان افزایش سالانه، واردات انرژی.با بهسازی انرژی ساختمان‌های موجود، می‌توان مصرف انرژی و آسیب‌های زیست محیطی در بخش ساختمان را کاهش داد.با توجه به جدید بودن موضوع در دنیا و گستردگی موضوع، ابتدا مطالعات کتابخانه‌ای گسترده‌ای پیرامون بهسازی انرژی و پروژه‌های جاری در دنیا و مباحث مرتبط انجام شد. سپس فرآیندی برای بهسازی انرژی مطرح ‌شد و به بررسی مراحل آن و مداخلات مربوطه پرداخته ‌شد. نهایتاً یک ساختمان اداری متداول در اصفهان با هدف بهسازی عمیق، ممیزی انرژی شده و توسط اپن استودیو و انرژی پلاس شبیه سازی می‌شود. پس از کالیبره شدن، سناریو‌های بهسازی سنجیده ‌شده و با توجه به اهداف بهسازی و رعایت حداقل الزامات پوسته، جزئیات مناسب پیشنهاد ‌شد. این راهکارها با حدود 19 درصد کاهش مصرف انرژی عبارتند از: سایبان ثابت، عایق داخلی، فیلم کم گسیل ، پنجره ی دوم و درب دوم. برای دستیابی به بهسازی عمیق از سلول های خورشیدی استفاده شده است. سرانجام با توجه به مطالعات میدانی و مطالعات کتابخانه‌ای، راهکاری متناسب با ساختمان‌های اقلیم گرم و خشک ایران پیشنهاد ‌شده است. روش مورد استفاده در پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است.

کلمات کلیدی: بهسازي انرژي، عايق حرارتي، ساختمان موجود، بهسازي پوسته ساختمان

[toranj_button text=”دانلود منابع مورد استفاده” style=”toranj” icon_align=”left” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fs7.picofile.com%2Ffile%2F8390172342%2F%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25AA_%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25B9.pdf.html|||”]
[toranj_button text=”دانلود فهرست مطالب” style=”toranj” icon_align=”left” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fs6.picofile.com%2Ffile%2F8390172326%2F%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25AA_%25D9%2585%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8.pdf.html|||”]

برای دریافت فایل تمام متن پایان نامه از طریق فرم زیر درخواست خود را ارسال نمایید.ی

در قسمت موضوع، عنوان پایان نامه را ذکر کنید.ب

    نام شما (required)

    ایمیل شما (required)

    موضوع

    پیام شما