دپارتمان انرژی -انجمن-بررسی عوامل موثر بر طول دوره گذر فصلی در ساختمان های مسکونی

بررسی عوامل موثر بر طول دوره گذر فصلی در ساختمان های مسکونی

Studying factors affecting the duration of seasonal transition period in residential buildings

عنوان بخش عملی :
ساخت دستگاه کالریمتر (گرماسنج) برای اندازه گیری تغییرات انتقال حرارت جداره های مختلف ساختمانی

Manufacturing the calorimetry Chamber for determining changes in heat transfer of various wall structures

پدیدآور: سینا معماریان

استاد راهنمای : دكتر ریما فیاض

استاد راهنمای بخش عملی: دكتر بهروز محمد كاري

استاد مشاور: دکتر سمیه اسدی

دانشگاه هنر تهران، 1394

چکیده:ی
محدوديت منابع سوخت هاي فسيلي و افزايش مصرف انرژي از نگراني هاي پيش روي جوامع امروزي است. از آنجا كه بخش قابل توجه ي از مصرف انرژي كشور در سفاختمان هاي مسکوني براي فراهم آوردن آسايش حرارتي مصرف مي شود، تا كنون تلاش های زیادی برای بهبود شرايط آسايش فضاي داخل با مصرف انرژي كمتر انجام شده است. تاثير جرم حرارتي در كاهش مصرف انرژي ساختمان و افزايش آسايش حرارتي از موضوعات مورد بررسي در اين خصوص است.
اين تحقيق با محدود كردن مطالعه رفتاري در بازهي زماني دوره ي گذر فصلي در ساختمان هاي مسکوني در اقليم تهران سعي در كاهش مشکلات موجود در اين دوره و افزايش حداکثر كاهش مصرف انرژي و عدم وابستگي به تاسيسات مکانيکي جهت كاهش استهلاك تاسيسات را دارد. در اين راستا با ساخت دستگاه كالريمتر و آزمايش ماده تغييرفازدهنده (PCM ) در مركز تحقيقفات راه، مسکن و شهرسازي ابتدا به اعتبارسنجي مدل PCMدر نرمافزار انرژي پلاس پرداخته و سپس به بررسي تاثير مواد تغييرفازدهنده (PCM ) و جرم حرارتي متداول در ساختمان هاي مسکوني و ميزان تاثير آن بر دوره گذر فصلي پرداخته ايم.
با توجه به نتايج به دست آمده مواد تغييرفازدهنده (PCM ) با دماي ذوب ،˚C 29 سبب كاهش 15 % مصرف انرژي سالیانه و افزايش 20% طول دوره گذر فصلي نسبت به كل سال با ميزان نرخ تهويه طبيعي ach 5 مي شود، با توجه به جزئيات ارائه شده براي مواد تغييرفازدهنده ايده آل، نوع ثابت 21.29 باعث کاهش مصرف 8% و افزایش دوره 8% نسبت به 29 PCM می گردد. جزئیات جدار (4) با جرم سطحی kg/m2 249 بهترین جدار با کاهش 17 % مصرف انرژی نسبت به جدار(2) با جرم سطحی موثر kg/m2 9 در محدوده ترخ تهویه ach 5 در طول سال است و افزایش دوره 22% همراه است.

کلمات کلیدی: دوره گذر فصلی ، جرم حرارتی، مواد تغییر فاز دهنده (PCM)، تهویه طبیعی، دستگاه کالیمتر

[toranj_button text=”دانلود منابع مورد استفاده” style=”toranj” icon_align=”left” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fs6.picofile.com%2Ffile%2F8389270450%2F%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25AA_%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25B9.pdf.html|||”]
[toranj_button text=”دانلود فهرست مطالب” style=”toranj” icon_align=”left” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fs7.picofile.com%2Ffile%2F8389270350%2F%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25AA_%25D9%2585%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8.pdf.html|||”]

برای دریافت فایل تمام متن پایان نامه از طریق فرم زیر درخواست خود را ارسال نمایید.ی

در قسمت موضوع، عنوان پایان نامه را ذکر کنید.ب

    نام شما (required)

    ایمیل شما (required)

    موضوع

    پیام شما