دپارتمان انرژی -انجمن-ارزيابي و بهينه سازي چرخه حيات عايق هاي حرارتي در ساختمانهاي مسكوني شهر تهران

ارزيابي و بهينه سازي چرخه حيات عايق هاي حرارتي در ساختمان هاي مسكوني شهر تهران

Life Cycle Assessment of Thermal Insulation in Tehran Residential Buildings

پدیدآور: علی امیدی

استاد راهنمای اول: دكتر مجتبي مهدوي نيا

استاد راهنمای دوم: دكتر بهروز محمد كاري

دانشگاه هنر تهران، 1394

چکیده:ی
عايق هاي حرارتي راه حل مناسبي جهت جلوگيري از هدر رفت انرژي در ساختمان هستند ولي اينكه در ايران استفاده از آنها چه كمكي به حل معضل زيست محيطي و مصرف غير معمول منابع انرژي كشور مي كند، روشن نيست. هدف اين پژوهش ارزيابي عايق هاي مورد استفاده در ساختمان هاي مسكوني شهر تهران و بهينه سازي آنها جهت حصول نتيجه بهتر(كه منجر به انتخاب عايق مناسب مي شود) مي باشد. نتيجه مستقيم آن پديدار شدن فرصتي مناسب جهت قضاوت صحيح در مورد پيامدهاي اقتصادي و زيست ِ محيطي عايق ها خواهد بود. در جهت نيل به هدف مذكور ابتدا شرايط موجود بررسي و راهكارهاي ممكن جهت رفع آنها مشخص شد. براي بررسي عملكرد زيست محيطي يك عايق يا هر محصول ديگر لازم است، چرخه حيات آنها را ارزيابي نمود. به صورت كلي چرخه حيات يك محصول مشتمل بر 3 مرحله ِ اصلي تهيه مواد اوليه وتوليد، دوره استفاده و در آخر دفع نهايي(يا بازيافت) است.
ارزيابي اطلاعات ورودي- ِ خروجي اين چرخه (با در نظر گرفتن دامنه پژوهش) پيامدهاي زيست محيطي آن را مشخص مي كند و در نهايت تفسير اين اثرات منجر به تعيين عملكرد زيست محيطي محصول مي شود. پس از آن لازم بود روندي جهت بهينه سازي آن اتخاذ شود. در اين روند مي بايست هر 3حوزه مذكور، مد نظر قرار مي¬گرفت.
روند بهينه سازي اتخاذ شده در اين پژوهش به اين صورت است كه ابتدا متغيرهاي تعريف شده(نوع عايق-ضخامت) به صورت تصادفي(توسط الگوريتم ژنتيك) انتخاب و شبيه سازي انرژي انجام شد. در نتيجه مصرف انرژي واحد مسكوني مشخص شد. سپس با توجه به توابع هدف تعريف شده(اقتصادي-زيست محيطي)، پيامدهاي زيست محيطي و اقتصادي آن به دست آورده شد. در نهايت نتايج به دست آمده به صورت نقطه اي بر روي نمودار 3محوره مشخص و با روش “پارتو فرانت” كمينه ترين نقاط به يكديگر متصل شدند. اين نقاط، حالات بهينه هم ارز ناميده ميشوند. عايق بهينه به دست آمده، پشم شيشه با صخامت 10سانتيمتر است به طوريكه در اين حالت 33درصد كاهش مصرف انرژي و 24درصد كاهش انتشار آلاينده، در قياس با حالت بدون عايق و 18درصد صرفه جويي در كل هزينه ها در قياس با حالات ممكن تامين آسايش و رعايت قوانين، حاصل شده است

کلمات کلیدی: بهينه سازي، ارزيابي چرخه حيات، عايق حرارتي، ساختمانهاي مسكوني.

[toranj_button text=”دانلود منابع مورد استفاده” style=”toranj” icon_align=”left” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fs7.picofile.com%2Ffile%2F8386599826%2Frefrencess.pdf.html|||”]
[toranj_button text=”دانلود فهرست مطالب” style=”toranj” icon_align=”left” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fs6.picofile.com%2Ffile%2F8386599842%2Ftable_of_context.pdf.html|||”]

برای دریافت فایل تمام متن پایان نامه از طریق فرم زیر درخواست خود را ارسال نمایید.ی

در قسمت موضوع، عنوان پایان نامه را ذکر کنید.ب

    نام شما (required)

    ایمیل شما (required)

    موضوع

    پیام شما