پاسخ به: خطاهای رایج در Honeybee & Ladybug

#4738
milad heiranipourmilad heiranipour
مدیر کل
@miladheirani

سلام
ببنید فایل داده های آب هوایی که وارد سیستم کردید از مسیر پوشه به اسم فارسی است یا خیر؟
سعی کنید از پوشه با اسم فارسی اجتناب کنید