پاسخ به: خطاهای رایج در Honeybee & Ladybug

#4737
reza rezareza reza
عضو عادی
@reza-reza

1. The simulation has failed because of this fatal error:
** Fatal ** GetSurfaceData: Errors discovered, program terminates.

سلام برای رفع این مشکل چکار کنم استاد داخل کامپوننت انرژی پلاس