بررسی کارایی اقلیمی ایوان در ابنیه سنتی اقلیم گرم و خشک

بررسی کارایی اقلیمی ایوان در ابنیه سنتی اقلیم گرم و خشک

Thermal performance evaluation of “Iwan” in traditional houses in hot arid region

پدیدآور: سحر سهرابی شعبجره

استاد راهنما: دکتر ریما فیاض

استاد راهنمایبخش عملی: دكتر مجتبی مهدوی نیا

دانشگاه هنر تهران، 1394

چکیده:ی
معماری همواره با خلق فضا همراه است. در این مسیر عوامل مختلفی بر طراحی تأثیر می-گذارد. هم سازی با شرایط اقلیمی در جهت کاهش مصرف انرژی از جمله عواملی است که امروزه مورد توجه همگان است. یکی از راهکارهای طراحی اقلیمی در مناطق گرم وخشک تعبیه و طراحی فضاهای نیمه محافظت شده است، در این میان ایوان، به عنوان مهم ترین این فضاها در ابعاد، فرم و جایگاه های متنوع به عنوان فصل مشترکی بین دو فضای باز و بسته و یا به صورت مجزا، در بناهای مختلف معماری سنتی دیده می شود. ایوان با ایجاد فضایی نیمه باز در بنا شرایطی از آسایش را برای فعالیت های متنوع در خود و فضاهای مجاور برقرار می کند. این تحقیق تلاشی برای یافتن کارایی اقلیمی ایوان و چگونگی تأثیر این فضا بر فضاهای سکونتی مجاورش است. به منظور شناخت ایوان در معماری سنتی، از طریق مطالعات کتابخانه ای، گونه بندی از آن در اقلیم گرم وخشک ارائه شده است. با توجه به نیازهای اقلیمی، فاکتورهای مهم در طراحی و موثر بر کارایی اقلیمی ایوان در ایجاد آسایش بدست آمده است. این عوامل و چگونگی تأثیرشان در دو ایوان غالب، در یکی از خانه های سنتی شهر کرمان اندازه گیری و شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهند ایوان، بسته به نوع، زمان استفاده، با توجه به ابعاد، جهت‌گیری و …، تحت تأثیر شرایط اقلیمی تاثیر می گذارد. ایوان در فصول گرم ضمن به جریان درآوردن هوا در خود، با سایه اندازی از تابش مستقیم آفتاب به داخل بنا جلوگیری می کند، در فصول معتدل و سرد نیز این فضای واسط، نقشی مثبت در تعدیل شرایط بیرونی دارد. دمای سطح واسط بین ایوان و فضای پشتی نشان می دهد حضور ایوان سبب می شود تا برخلاف تغییرات زیاد دمای بیرون در مقایسه با حالت بدون ایوان، سطح بیرونی جدار تغییراتی یکنواخت تر داشته باشد.

کلمات کلیدی: ایوان، ابنیه سنتی، گرم وخشک، شبیه سازي، اندازه گیري

[toranj_button text=”دانلود منابع مورد استفاده” style=”toranj” icon_align=”left” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fs7.picofile.com%2Ffile%2F8390780026%2F%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25AA_%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25B9.pdf.html|||”]
[toranj_button text=”دانلود فهرست مطالب” style=”toranj” icon_align=”left” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fs7.picofile.com%2Ffile%2F8390779934%2F%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25AA_%25D9%2585%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8.pdf.html|||”]

برای دریافت فایل تمام متن پایان نامه از طریق فرم زیر درخواست خود را ارسال نمایید.ی

در قسمت موضوع، عنوان پایان نامه را ذکر کنید.ب

    نام شما (required)

    ایمیل شما (required)

    موضوع

    پیام شما