دپارتمان انرژی -انجمن-طراحی سامانه مرکب دودکش خورشیدی در ترکیب با کانال تبادل حرارت زیر زمینی جهت پیش گرمایش در شهر کرج

طراحی سامانه مرکب دودکش خورشیدی در ترکیب با کانال تبادل حرارت زیر زمینی جهت پیش گرمایش در شهر کرج

Designing of Integrated Solar-chimney with Under-grounded heat exchanger channel for preheating in the city of Karaj

پدیدآور: علی صالحی

استاد راهنما: دكتر نادیه ایمانی

استاد مشاور: مهندس فهیمه صائبی بید گلی

دانشگاه هنر تهران، 1394

چکیده:ی
دودكش خورشيدي و كانال تبادل حرارت زير زميني با جريان طبيعي هوا به عنوان سامانه هاي ايستا شناخته مي شوند. اين سيستم هاي ايستا با استفاده از انرژي تابشي خورشيد به صورت مستقيم و گرماي ذخيره شده در عمق زمين جريان طبيعي هوا را ايجاد كرده ودماي هواي عبوري را براي فصل گرم و سرد تعديل مي كنند درصورت تركيب دودكش خورشيدي با كانال تبادل حرارت زير زميني ، بازدهي و عملکرد حرارتي سيستم مركب ايستا افزايش مي يابد . اما عملکرد حرارتي بهينه نيازمند توجه به پارامتر هاي تاثير گذار است . در اين تحقيق با استفاده از نرم افزار شبيه سازي به بررسي پارامتر هاي تاثير گذار در عملکرد حرارتي سيستم مركب دودكش خورشيدي و كانال تبادل حرارت زير زميني در فصل سرد و در اقليم شهر كرج پرداخته مي شود.زاويه شيب بهينه دودكش خورشيدي در فصل سرد 53درجه نسبت به عمود است .با تطبيق فرم هندسي دودكش خورشيدي با نمودار افزايش دما ، عملکرد حرارتي سيستم مركب ايستا تا % 3افزايش ميابد.زمان استفاده تاثير گذار از كانال تبادل حرارت زير زميني در افزايش عملکرد حرارتي سيستم مركب از ماه آذر تا پايان اسفند مي باشد . در عمق 6/4متري از سطح زمين به دماي متوسط ساليانه مي رسيم كه طول افقي مناسب كانال تبادل حرارت زير زميني در اين عمق 22متر است و در عمق هاي كمتر نياز به طول افقي بيشتر است

کلمات کلیدی: دودكش خورشيدي ، كانال تبادل حرارت زيرزميني ، بهينه سازي ، عملکرد حرارتي ، شبيه سازي، شکل هندسي.

[toranj_button text=”دانلود منابع مورد استفاده” style=”toranj” icon_align=”left” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fs7.picofile.com%2Ffile%2F8389272318%2F%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25AA_%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25B9.pdf.html|||”]
[toranj_button text=”دانلود فهرست مطالب” style=”toranj” icon_align=”left” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fs6.picofile.com%2Ffile%2F8389272292%2F%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25AA_%25D9%2585%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8.pdf.html|||”]

برای دریافت فایل تمام متن پایان نامه از طریق فرم زیر درخواست خود را ارسال نمایید.ی

در قسمت موضوع، عنوان پایان نامه را ذکر کنید.ب

    نام شما (required)

    ایمیل شما (required)

    موضوع

    پیام شما